REKLAMAČNI ŘAD

Provozovatel:

  • Nikita Suvyazov
  • IČ: 09313958

  • Buštěhrad 27343 Kladenska 859        
  • info@suvik.cz
  • +420 778 055 518

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen "Kupující") a provozovatelem internetového obchodu expert-autodily.cz (dále jen "Prodávající"). Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

 

II. ZJEVNÉ VADY PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ


Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravní společnosti zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepíše Kupující se zaměstnancem dopravní společnosti protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku od dopravní společnosti převzal a zjistil zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, toto písemně oznámit Prodávajícímu.

 

III.VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU


Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího (Nikita Suvyazov Buštěhrad 27343 Kladenska 859) jako obyčejný balík.

Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být neporušeno, nepoškozeno, nepoužito. Musí být přiloženy všechny doklady, návody, záruční listy apod. a zboží musí být schopno k další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno včetně nejlevnějšího dopravného. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Pokud nebude zboží převzato a vrací se zpět, Prodávající má nárok účtovat skladné za každý den prodlení vyzvednutí zboží v rozsahu 0,05% od hodnoty zboží. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit na email Prodávajícího info@suvik.cz  a to ve znění: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne dd.mm.rrrr číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis.". Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří Přílohu č. 2 obchodních podmínek.

 

IV. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU


V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží, nebo pokud se neprokáže opak.

 

V. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY


Záruční doba začíná ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaného zboží je poskytována 12 měsíců. V případě použitých, repasovaných dílů záruční doba zkrácena od 6 do 12 měsíců. 

Jestliže zboží kupujete na firmu nebo na IČO, záruční doba na veškeré zboží je 12 měsíců není-li dohodnuto jinak.

 

VI. MÍSTO UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE


Reklamace zboží se uplatňuje vždy zasláním zboží na adresu: Nikita Suvyazov Buštěhrad 27343 Kladenska 859.  Ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží.

 

VII. ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE


Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol - formulář pro reklamaci). Toto provede písemně a emailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od převzetí zboží Prodávajícím začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol - formulář pro reklamaci, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek (příklad: pokud výrobek obsahuje sadu hydraulicky blok, těsněni a filtr a jeden je považován za vadný, součástí reklamace musí být všechny součásti sady). V případě elektronických součástek nebo produktů obsahujících elektronické součástky také musí být přiložen výpis z diagnostiky. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě, že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží a Kupující má nárok na výměnu zboží za stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

 

 

VIII. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE, ZÁNIK NÁROKU NA REKLAMACI


Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v dokumentaci ke zboží (mezi dokumentaci se počítá i upozornění na originálním obalu zboží), nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

Záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
1) mechanickým poškozením zboží
2) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
3) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
4) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
5) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
6) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
7) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
8) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

IX. KONTAKT PRO REKLAMACI


K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

 

  • Nikita Suvyazov
  • IČ: 09313958
  • Buštěhrad 27343 Kladenska 859        
  • info@suvik.cz
  • +420 778 055 518

 Reklamační řád je platný od 11.12.2023